Gallery of Russian thinkers...


selected by Dmitry Olshansky


  Vladimir Propp

Vladimir Propp
(1895 – 1970)
  Evald Ilyenkov

Evald Ilyenkov
(1924 – 1979)
Merab Mamardashvili

Merab Mamardashvili
(1930 – 1990)
  Sabina Spielrein

Sabina Spielrein
(1885 – 1942)
 
  Nikolay Trubetskoy

Nikolay Trubetskoy
(1890 – 1938)
  Wladimir Granoff

Wladimir Granoff
(1924 – 2000)
Yury Lotman

Yury Lotman
(1922 – 1993)
  Nikolay Berdyaev

Nikolay Berdyaev
(1874 – 1948)
 
  Lev Shestov

Lev Shestov
(1866 – 1938)
  Nikolay Roerich

Nikolay Roerich
(1874 – 1947)
Alexandre Kojeve

Alexandre Kojeve
(1902 – 1968)
  Roman Jakobson

Roman Jakobson
(1896 – 1982)
 
  Alexey Losev

Alexey Losev
(1893 – 1988)
  Anatoly Rapoport

Anatoly Rapoport
(1911 – 2007)
Nikolay Vasiliev

Nikolay Vasiliev
(1880 – 1940)
 

Gustav Schpet
(1879 – 1937)
 
  Alexander Bogdanov

Alexander Bogdanov
(1873 – 1928)
  Sophia Yanovskaya

Sophia Yanovskaya
(1896 – 1966)
Vasily Rozanov

Vasily Rozanov
(1856 – 1919)
  Mikhail Bakhtin

Mikhail Bakhtin
(1895 – 1975)
 
  Alexander Luria

Alexander Luria
(1902 – 1977)
  Max Eitingon

Max Eitingon
(1881 – 1943)
Pavel Medvedev

Pavel Medvedev
(1892 – 1938)
  Vladimir Lenin

Vladimir Lenin
(1870 – 1924)
 Editor: Dmitry Olshansky (Russia)
E-mail: olshansky@hotmail.com

Webmaster: Geoffrey Klempner (UK)
E-mail:klempner@fastmail.net

Editorial Board:

Robert Barsky (USA)
Maryse Dennes (France)
Geoffrey Klempner (UK)
John McCannon (Canada)
Henrietta Mondry (New Zealand)International Society for Philosophers